R201 汽車微電腦及電子實驗室

汽車微電腦及電子實驗室 Automotive Microcomputer & Electronics Lab.
 
指導老師:陳沛仲 
 主要研究領域與方向:
       本實驗室致力於傳授學生汽車相關之電子電路、感測器原理及應用微電腦檢測之相關知識。訓練學生製作電路,應用實驗儀器檢出及除錯,提升同學的檢測能力,並創造一些有創意的電子產品,提升汽車的附加價值,讓學生不僅能學到實務操作經驗, 亦能鑽研更深入的學術研究。

 
教室環境一景  

                    
示波器&雙電源供應器           函數信號產生器