R303 力學與車輛運動分析實驗室

力學與車輛運動分析實驗室 Dynamics & Vehicle Motion Analysis Lab.
 
 指導老師:許哲嘉
 主要研究領域與方向:
      本研究室研究領域有旋轉樑動態分析、自行車架強度試驗與軟體模擬分析、機車倒地後摩擦係數評估、輪胎摩擦係數量測、車輛動力性能分析(包含室內底盤動力測試與室外動力性能測試)等。

      
量測機車倒地後摩擦係數之測試台
                                                            

                 
旋轉樑動態性能模擬分析               車輛動力試驗平台